Logo

Reality pro každého

Domovní řád

DOMOVNÍ ŘÁD

Společnost MMHallinto s.r.o., se sídlem Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, IČ: 28820 266, SZ: C 29373 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, v bytech a domech ve vlastnictvíSpolečnosti nebo její správě upravuje domovním řádem způsob užívání bytů a domů, chování nájemců a osob, které žijí s nájemcem v bytě a osob, které se bytě a domě zdržují.

Preambule

Smyslem a účelem tohoto domovního řádu je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémové bydlení a užívání bytovýchjednotek, nebytových prostor a společných prostor. Dodržováním jeho ustanovení je možné předcházet škodám, zajistit bezpečnost a minimalizovat náklady vynakládané na údržbu a opravy domu a především umožnit klidné a spokojené bydlení všech zúčastněných osob.

 

Článek 1. – OBECNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Základní práva a povinnosti vlastníka, pronajímatele, správce (dále jen „MM Hallinto s.r.o.“) a nájemců bytů a nebytových prostor v domě, osob, které žijí s nájemcem v bytě a osob, které se v bytě, bytovém prostorunebo domě zdržují(dále všichni jen jako „nájemce“) upravuje zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, platná nájemní smlouva a dalšíprávní předpisy: zákon o požární ochraně, přestupkový zákon atd.
 2. Nájemce je povinen se řídit nájemní smlouvou, platnými právními předpisy, pokyny pracovníků MM Hallinto s.r.o. nebo jím pověřených osob.
 3. Nájemce je povinen udržovat byt či nebytový prostor ve stavu odpovídajícímu požadavkům stanoveným hygienickými, požárními a bezpečnostními předpisy.
 4. Nájemce je povinen se zdržet všeho, čím by mohl ohrozit bezpečnost a zdraví osob, nebo způsobit škodu na majetku.
 5. Nájemce je povinen se zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrůmobtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Zejména nesmíobtěžovat své sousedy hlukem, zápachem, světlem a vibracemi.
 6. Nájemce je povinen dodržovat noční klid mezi 22:00 hodinou večerní a 6:00 hodinouranní, kdy musí být dodržován klid pro spánek, zejména utišením osob, zvířat aveškerých spotřebičů.
 7. Nájemce je povinen v případě své déletrvající nepřítomnosti (nad 30 dnů) oznámit MM Hallinto s.r.o. osobu zplnomocněnou ke zpřístupnění bytu.
 8. Pokud se nájemníci nedohodnou a neschválízásady a rozpis služeb pro úklid v domě, zajistí za nájemceuvedené povinnosti MM Hallinto s tím, že náklady na úklid budou rozepsány v do vyúčtování služeb za příslušný měsíc.
 9. Pořádek a čistotu v domě lze po předchozím schválení většiny nájemců zajistit dodavatelsky uzavřením smlouvy s úklidovou firmou.

 

Článek 2. – UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROSTOR A ZAŘÍZENÍ

 

 1. Společným prostorem a zařízením jsou prostory a zařízení přístupné všem nájemcům.
 2. Společné části domu se mohou užívat jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určenítak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních obyvatel v domě. Umisťováníjakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorechdovoleno.
 3. Ve společných prostorách je přísně zakázáno kouřit, používat otevřený oheň aodkládat jakékoliv věci.
 4. Ve společných prostorách je přísně zakázáno větrání bytů do vnitřních prostor domu – společných prostor.
 5. Ve společných prostorách, na římsách oken, půdách a lodžií je přísně zakázáno krmení holubů.
 6. Pokud v domě není a je to účelné a možné, na požádání vyhradí MM Hallinto s.r.o. vhodné místo – prostor pro umístění dětských kočárků a jízdních kol. V jiných společných prostoráchje zakázáno tyto předměty umisťovat.
 7. Čistotu a pořádek ve společných prostorách zajišťují nájemci, pokud nenízajištěn jiný způsob úklidu. Úhrada za úklid společných prostor domovníkem (nebododavatelskou firmou) je zahrnuta do ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu,nebo je vyúčtována v ročním zúčtování služeb jednotlivým nájemcům podle typustanovené formy úklidu.
 8. Způsobí-li mimořádné znečištění společných prostorů nebo chodníku nájemce je povinen znečištění neprodleně odstranit, jinakbude odstraněno na jeho náklady.
 9. Jestliže znečištění vzniklo provozem (přísunem nebo odsunem materiálu, zbožíapod.), musí být odstraněno tím, kdo znečištění způsobil.
 10. Nájemci jsou povinni vysypávat domovní odpad pouze do nádob k tomu určených azachovávat při tom čistotu. Nádoby na domovní odpad musí být umístěny napřístupném místě, kde nepůsobí hygienické nebo estetické závady a odkud je lze bezzvláštních potíží a časových ztrát vyvážet ke sběrným vozům. Stálé stanoviště, kteréurčí MM Hallinto s.r.o.., musí být co nejblíže ke komunikaci a nesmí být měněno.
 11. Nádoby na domovní odpad nesmějí stát na chodnících a veřejných prostranstvích. MM Hallinto s.r.o. za aktivníspolupráce nájemců zajistí, aby cesta mezi stanovištěm nádob na domovní odpad amístem jejich vyprazdňování byla prosta všech překážek a v zimě zbavena sněhu.Nádoby na domovní odpad nesmí být plněny tak, aby po jejich naplnění nebylomožno víko nádoby zavřít. Není dovoleno do sběrných nádob sypat žhavý popel, suť,posekanou trávu a suroviny určené pro sběr. Jiné předměty, které není dovoleno dosběrných nádob umisťovat, musí odstranit na svůj náklad nájemce bytu. Sběrnénádoby musí být po vyprázdnění dány zpět na určené místo odvozcem odpadu.
 12. Domovní světlíky musí být udržovány v čistotě tím, kdo provádí úklid přilehlýchprostor. Není dovoleno je přepažovat, ukládat do nich věci apod. Je-li znečištěnísvětlíku způsobeno konkrétním nájemcem, je tento povinen uhradit náklady navyčištění.
 13. Větrání bytu do vnitřních prostorů domu je zakázáno, pokud k tomuto nejsou tytoprostory určeny.
 14. Odklízení sněhu z teras a balkonů přidělených k výhradnímu užívání jednomu nebovíce nájemcům je povinností těchto nájemců. Rovněž jsou tito nájemci povinniudržovat průchod do sklepů u teras a balkonů, hlavně v zimním období, pokud jsoutato zařízení normálně přístupná i ostatním nájemcům.
 15. Je zakázáno čištění věcí na chodbách nebo v jiných společných prostorech domu.
 16. V případě, že nájemceznečistí společný prostor domu nebo ve společných prostorách způsobí nepořádek, je povinen toto znečištění nebo nepořádek po sobě okamžitě uklidit. To se týká zejména případů, kdy nájemceprovádí v bytě stavební nebo jiné úpravy.
 17. Z hygienických důvodů je zakázáno odkládání odpadků (i jen krátkodobě) ve společných prostorách.Do společných prostor, jako je hlavní vstup, společné chodby, schodiště, všechny únikové cesty, se smí trvale použít pouze společná rohožka při vstupu do domu a rohožky před vstupem do bytů.

 

 

Článek 3. – INFORMAČNÍ ZAŘÍZENÍ V DOMĚ A NA DOMĚ

 

 1. Jakékoliv vývěsky, nápisy a jiná informační zařízení (reklamy) mohou být umístěnyv domě a na domě jen s písemným souhlasem MM Hallinto s.r.o. Je-li k tomu třeba souhlasusprávního orgánu, musí být toto vyjádření doloženo.
 2. Jakmile právo na umístění informačního zařízení zanikne, odstraní jej ten, kdo toto zařízení v domě umístil a uvede svým nákladem vše do původního stavu. Neprovede-li ten, kdo zařízení v domě umístil jeho odstranění řádně a včas, odstraní zařízení MM Hallinto s.r.o. na jeho náklady.
 3. Nájemci jsou povinni zvonek do bytu a na poštovní schránku označit svýmjménem.

 

Článek 4. – OTVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ DOMU

 

 1. Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22:00 do 6:00 hodin avšichni uživatelé domu jsou povinni toto rozhodnutí respektovat.
 2. Klíče od společných prostor a zařízení domu, včetně těch prostor, kde jsou umístěnyhlavní uzávěry vody, plynu apod. obdrželi nájemníci při převzetí bytu či nebytového prostoru.

 

Článek 5. – OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ V DOMĚ

 

 1. Ke komínovým dvířkům, hlavním uzávěrům vody a plynu, kanalizačním čistícím otvorům a jiným podobným zařízením, pokud jsou ve společných prostorách, musíbýt vždy zajištěn volný přístup. Jsou-li tato zařízení v místnostech určenýchk výhradnímu užívání nájemci bytu nebo provozních místností, musí být učiněnataková opatření, aby k nim byl v případě nutnosti přístup, a to i za nepřítomnosti nájemcebytu nebo po skončení provozu v provozních místnostech.
 2. Osoba, která uzavřela domovní uzávěry vody, plynu apod., musí zajistit, aby jejichuzavření a opětovné otevření bylo včas oznámeno. Tuto povinnost má MM Hallinto s.r.o.v případech, kdy je přechodně uzavřen přívod teplé vody nebo stanoven denk uzávěru vody k provádění drobných oprav nájemcibytů.

 

Článek 6. – PŮDA A SUŠÁRNA PRÁDLA

 

 1. Na půdách a v sušárnách prádla není dovoleno uskladňovat předměty, rozdělovat jepřepážkami, kouřit a užívat otevřeného ohně. Klíč od půdy musí být kdykolivdosažitelný a je uložen u osoby určené MM Hallinto s.r.o.. V době mrazů nesmějí zůstatpůdní okénka a okna otevřena.

 

Článek 7. – SKLEPY

 

 1. Přístup do sklepa musí být nájemcům bytů umožněn. Pokud je třeba sklepz bezpečnostních důvodů uzavírat, MM Hallinto s.r.o. zajistí, aby každý nájemce bytu měldo sklepa přístup.
 2. Kouření a užívání otevřeného ohně ve sklepě je zakázáno.
 3. Ve sklepech nesmí být uloženy hořlaviny a chemikálie.
 4. V době mrazu musí být sklepní okénka dobře uzavřena, za což odpovídají nájemci, popř. uživatelésklepa.
 5. Nájemce, pro něhož bylo dovezeno palivo, je povinen seihned postarat o jeho uklizení a o řádné očištění chodníku a společných prostorv domě.
 6. V bytě, společných prostorách v domě, na balkonech apod. se nesmí roztloukat uhlí aštípat dříví.

 

Článek 8. - VYVĚŠOVÁNÍ A VYKLÁDÁNÍ VĚCÍ

 

 1. Věci nečisté nebo zapáchající není dovoleno vyvěšovat a vykládat ani v ostatních oknech a na balkonech. Je třeba dbát, aby voda z prádla nestékala na balkony nižšíchpater a aby vyvěšené věci nestínily okna jiných nájemců.
 2. Květiny v oknech a na balkonech musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání jetřeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.

 

Článek 9. – UŽÍVÁNÍ BALKONU

 

 1. Na balkonech, chodbách i ve společných prostorách, je přísně zakázáno grilování nagrilech všeho druhu, pouštění hlasité hudby a pořádaní oslav či večírků.
 2. Každý nájemce se na balkonu bude chovat tak, aby svým jednáním neobtěžoval a neohrožoval ostatní nájemce.

 

Článek 10. – DOMÁCÍ ZVÍŘATA

 

 1. Nájemce nese plnou odpovědnost za domácí zvířata,která jsou v  bytě či společných prostorách domu držena. Chovat nebo držet (dále jen chovat) zvířata je dovoleno v přiměřeném množství a jen pokud je o tato zvířatařádně pečováno a nepůsobí-li jejich držení hygienické, zdravotní, veterinární nebojiné provozní závady a neohrožují-li čistotu, bezpečnost a klid v domě.
 2. Každý z nájemců, který chová zvíře (zvířata), je povinen dodržovat všechny platnépředpisy a nařízení na ochranu zvířat.
 3. V zájmu zachování hygieny, čistoty a pořádku v domech, bezpečného a klidnéhosousedského soužití je chovatel povinen:

a)      opatřit psa náhubkem a vodit ho na vodítku ve společných prostorách domu;

b)      dbát, aby zvířata jinak neznečišťovala společné prostory domu, balkony avenkovního okolí domu;

c)      zamezit volnému pobíhání zvířat v ohraničených prostorách domu;

d)      důsledně dbát základních pravidel hygieny, čistoty, ochrany zdraví a bezpečnostispoluobčanů a pečovat, aby chov zvířat nedával podnět k narušování soužitínájemců bytu.

 1. V případě, že hrozí nebezpečí nákazy zvířat, může být podle platných předpisůnařízeno zrušení chovu nemocného zvířete v domě.
 2. Chov nebezpečných, především jedovatých zvířat, je možný pouze po písemném souhlasu s MM Hallinto s.r.o.
 3. Pro chov domácího hospodářského zvířectva na území platí vyhláška Magistrátu,obecního, popř. městského úřadu.

 

Článek 11. – POŽÁRNÍ OCHRANA

 

Požární poplachové směrnice

Požární poplachové směrnice sledují provedení rychlého a účinného zákroku v případě požáru. Dojde-li k požáru nebo k jinému stavu nouze, řiďte se vždy pokyny těchto požárních poplachových směrnic a zasahujících jednotek.

I.

Základní povinnosti při zjištění požáru a způsob vyhlášení poplachu

Osoba, která požár zpozoruje, je povinna jeho vznik neprodleně oznámit ohlašovně požárů. Při ohlašování uvede své jméno a místo, kde k požáru došlo, co hoří a číslo telefonu, z kterého je voláno. V případě zpětného dotazu své hlášení potvrdí, popřípadě doplní o další skutečnosti požadované operačním střediskem. Pro ostatní uživateledomu vyhlásí požární poplach voláním „HOŘÍ“.

II.

Telefonní čísla tísňového volání

Ohlášení požáru- komu                          Telefonní číslo

Tísňové volání                                             112

Ohlašovna požárů                                      150

Policie ČR                                                     158

Záchranná zdravotní služba                     155

 

III.

Další důležitá telefonní čísla

Oznámeno - komu               Doba pracovní         Doba mimopracovní

Pohotovost – elektro          840 850 860               840 850 860

POHOTOVOST – PLYN         1239                           1239

 

IV.

Další povinnosti po ohlášení požáru a vyhlášení požárního poplachu

Na dotaz velitele zásahu je dotazovaný povinen sdělit veškeré, do té doby získané, poznatky - počty a stav ohrožených osob, rozsah nebezpečí, nebezpečné látky, apod. Na požádání velitele zásahu je vyzvaný povinen dle svých sil a schopností poskytnout pomoc (§§ 18 a 19 zák. o PO).

Na požádání orgánů policie ČR je povinností dotazované osoby sdělit všechny dostupné informace týkající se požáru, které by mohly být využity při vyšetřování jeho vzniku.

V případě, kdy dojde ke zranění osob, neprodleně informovat orgány záchranné zdravotní služby a seznámit je s místem, kde jsou zraněné osoby soustředěny a jejich přibližný zdravotní stav.

 

Článek 12. – SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Ustanovení tohoto domovního řádu platí v obytných domech pro nájemce bytů inebytových prostor jakož i pro osoby žijící s nájemcem v bytě a pro další osoby zdržující sev bytech, nebytových prostorech a společných částech domů v obytných domech vlastněných či spravovaných společností MM Hallinto s.r.o.. Aktuální kontakt na:  www.mmhallinto.cz,info@mmhallinto.cz.
 2. MM Hallinto s.r.o. je povinna zajistit, aby tento domovní řád byl trvale vyvěšen v domě na místě přístupném všem nájemcům domu, pokud možno u hlavního vchodu, dále je domovní řád umístěn na www.mmhallinto.cz .
 3. Tímto domovním řádem se ruší případný stávající domovní řád, který je tímto plně nahrazen.
 4. Tento domovní řád nabývá platnosti a účinnosti od 1. 2. 2012

Robot, klíčové slovo:

MM HALLINTO, nabízí, nabízíme, stavební firma, stavba domů, zedníci, sádrokartonář, stavba domu, rekonstrukce bytu, rekonstrukce bytového jádra, zahradní činnost, zahradnictví, stavba domu, výstavba domu, kácení, kácení stromu, sádrokarton, malování, bourání, bourací práce, správa a údržba nemovitostí, SAU, správa a údržba nemovitosti, stavby na klíč, zateplování, zateplení fasády, zateplené fasády, sekání trávy, sečení, mulčování, hodinový manžel, návrhy, stavební povolení, plány domu, projekt.

Náchod, Náchoda,  Česká Skalice, Jaroměř, Jaroměře,  Nové Město nad Metují, Hronov,  Hronova, Police nad Metují, Červený Kostelec, Hradec Králové, Trutnov, Trutnova,  ÚPICE,  Dobruška, Dobrušky, Dobrošova, Lipí, Dobrošov, Okolí, okres Náchod, okres Trutnov, Okres Rychnov nad Kněžnou, Královehradecký kraj.

 TOPlist